آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید دست به خود کشی می زنید ، نشانة آن است که بدبختی بر دوش شما سنگینی خواهد کرد. ۲ـ اگر خواب ببینید کسی دست به خود کشی زده است ، نشانة آن است که شکست دیگران در زندگی بر منافع شما تأثیری منفی خواهد گذاشت . ۳ـ اگر  – ادامه تعبیر خواب خودکشی…

فال تاروت اندروید