لوک اویتنهاو می گوید :

حلقه ازدواج : دوستی

گم کردن آن: دردسر و ناراحتی ، رنجش

هدیه گرفتن : خوشبختی خانوادگی، وفاداری

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر دختری خواب ببیند حلقة ازدواجش پر زرق و برق و درخشان است ، علامت آن است که شوهر آیندة او مردی وفادار و مهربان خواهد بود .

۲ـ اگر خواب ببینید حلقة ازدواج خود را جایی گم کرده اید ، علامت آن است که اندوه فراوانی به زندگی شما راه خواهد یافت .

۳ـ اگر در خواب حلقة ازدواج را در انگشت یکی از دوستان یا آشنایان خود ببینید ، علامت آن است که اصول اخلاقی را زیر پا می گذارند و به تفریحات نامشروع می پردازید .

دستبند لیزا