لوک اویتنهاو می گوید : حلقه ازدواج : دوستی گم کردن آن: دردسر و ناراحتی ، رنجش هدیه گرفتن : خوشبختی خانوادگی، وفاداری آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر دختری خواب ببیند حلقة ازدواجش پر زرق و برق و درخشان است ، علامت آن است که شوهر آیندة او مردی وفادار و مهربان خواهد بود .  – ادامه تعبیر خواب حلقه ازدواج…

فال تاروت اندروید