لیلا برایت می‏گوید: دیدن تیغ در خواب نشان‏دهنده‏ی بروز مشکلات و گرفتاری‏ها است. آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن تیغ در خواب ، علامت آن است که در مقابل مشکلات زندگی سر تعظیم فرود خواهید آورد و تسلیم سختیها خواهید شد . ۲ـ اگر خواب ببینید صورت خود را با تیغ بریده اید ، نشانة آن  – ادامه تعبیر خواب تیغ…

فال تاروت اندروید