لیلا برایت می‏گوید:

دیدن تیغ در خواب نشان‏دهنده‏ی بروز مشکلات و گرفتاری‏ها است.

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ دیدن تیغ در خواب ، علامت آن است که در مقابل مشکلات زندگی سر تعظیم فرود خواهید آورد و تسلیم سختیها خواهید شد .

۲ـ اگر خواب ببینید صورت خود را با تیغ بریده اید ، نشانة آن است که معامله ای انجام خواهید داد و با شکست روبرو خواهید شد .

۳ـ اگر خواب ببینید بوسیلة تیغ از خود دفاع می کنید ، علامت آن است که شخصی بیش از حد تحمل ، شما را آزار خواهد داد .

۴ـ دیدن تیغ شکسته در خواب ، علامت آن است که دچار پریشانی و اضطراب خواهید شد .

دستبند لیزا