لوک اویتنهاو می گوید :

توت فرنگی : شما به ییلاق یا یک محیط روستایی دعوت خواهید شد

خوردن : لحظه های شیرین

توت فرنگی وحشی : ازدواج موفق

خوردن آن : خبر

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ دیدن توت فرنگی در خواب ، نشانة آن است که صاحب چیزی خواهید شد که مدتهای مدید خواهانش بودید.

۲ـ خوردن توت فرنگی در خواب ، نشانة عشقی دو جانبه است .

۳ـ خرید و فروش توت فرنگی در خواب ، نشانة به دست آوردن محصولی فراوان است .

ساعت SZY سرمه ای