لطفا تاریخ تولد خود را وارد کنید و از امکانات پرشین فال لذت ببرید! کافیست یک بار امتحان کنید.

روز : ماه : سال :

خوب است بدانید : مطالبی درباره تعبیر خواب

تعبیر خواب تخم پرنده

تخم پرنده

توسط , اردیبهشت ۴, ۱۳۹۱

در ت

حضرت دانیال گوید:

تخم مرغ در خواب کنیزک است.

اگر بیند ماکیان در پیش وی تخم کرد، دلیل که از زن دون یا از کنیزک او را فرزند آید.

اگر تخم را مجهول بیند و نداند تخم چه چیز است، دلیل که زنی کند بر قدر پاکیزگی و سفیدی آن.

اگر بیند تخم پخته همی خورد، دلیل که به رنج و تعب مال بدست آورد.

اگر بیند که تخم نیم پخته همی خورد، دلیل که زنی خواهد و روزگار دراز او براند.

اگر بیند تخم خام همی خورد، دلیل که مال حرام خورد و رنج و سختی به او رسد.

اگر بیند تخم با پوست همی خورد، دلیل که مال کسان خورد.

اگر بیند پوست تخم می خورد و در دهان می گذاشت، دلیل که مال مردگان خورد یا کفن مردگان ستاند.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند تخم همی کرد، دلیل که زن بسیار خواهد و بر جماع حریص باشد.

اگر بیند بر تخم نشست چون مرغ، دلیل که مخالطت او با زنان بود.

اگر بیند از تخم بچه بیرون آورد، دلیل که از فرزندان آن زنان او را فایده رسد.

اگر بیند به جای فرزند تخم آورد، فرزند کافر است.

اگر بیند تخم به زیر مرغ نهاد و مرغ از تخم بیرون آورد، دلیل که کار مرده او زنده شود. قو گویند: او را فرزند آید.

اگر این خواب کسی بیند که معلمی کند و کودکان را قران آموزد،

اگر بیند تخم را شکست، دلیل که دختری را دوشیزگی ببرد.

اگر بیند نتوانست تخم را بشکند، دلیل که دوشیزگی نتواند ستد.

اگر بیند که درویش بود و تخم گنجشک دیدن، دلیل خیر و خرمی بود، تخم سایر مرغان در جای دیگر بیان شود.

محمد بن سیرین گوید:

تخم . مرغان درخواب قوت بود.

لوک اویتنهاو می گوید :

تخم پرندگان: آمرزش ، رحمت ؛ ارث

لوک اویتنهاو می گوید :

تخم مرغ

گرفتن آن : سود

پختن آن : بدگویی

خریدن آن : ضرری به شما خواهد رسید

تخم پرندگان دیگر : آمرزش

خوردن تخم پرندگان دیگر: ناراحتی

دیدن آن : دعوا

تخم را از آشیانه برداشتن : شما با یک بیوه ازدواج خواهید کرد

تخم مرغ گندیده : موانع

شکستن یا له کردن آن : ناراحتی ، نارضایتی

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

تعبیر تخم پرندگان آبی در خواب بر چهار وجه است :

۱ . به مراد رسیدن .

۲ . زن گرفتن .

۳ . کنیز.

۴ . فرزند دار شدن .

گوشواره فرانسوی

تگها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  

منابع :

کتاب اصول دانیال پیغمبر | کتاب تقسیم حضرت امام جعفر صادق (ع) | کتاب جوامع محمد بن سیرین | کتاب دستور ابراهیم کرمانى | کتاب ارشاد جابر مغربى | کتاب تعبیر اسماعیل بن اشعث | کتاب کنز الرؤیا مأمونى | کتاب تعبیر بیان عبدوس | کتاب تعبیر جاحظ بن اسحاق | کتاب جمل الدلایل | کتاب ایضاح التعبیر فخرى | کتاب کافى الرؤیا | کتاب تعبیر معروف طاووس | کتاب مفرح الرؤیا | کتاب تحفة الملوک | کتاب منهاج التعبیر خالد اصفهانى | کتاب مقدمة التعبیر | کتاب حقایق الرؤیا | کتاب وجیزه محمد ساهونه | کتاب کامل التعبیر | کتاب فرهنگ تعبیر خواب تام چت ویندو | کتاب رویا، خواب آ.ت.لیون | کتاب تعبیرخواب فروید | کتاب خواب یان اوزوالد | کتاب تعبیر خواب در پرتو قرآن و سنت | کتاب قواعد ناب در تعبیر خواب