درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب يك بوسه : يك غم بزرگ معشوق خود را درهنگام روز مي بوسيد : شانس بر ضد شماست . معشوق خود را در هنگام شب مي بوسيد : خطر مادر خود را مي بوسيد : موفقيت پدر خود را مي بوسيد :شادي برادر يا خواهر خود را مي  – ادامه تعبیر خواب بوسيدن…

فال تاروت اندروید