آنلي بيتون مى‏گويد: ۱ـ اگر دختري در خواب مجسمه اي از برنز ببيند ، نشانة آن است كه در ازدواج با فرد مورد نظر خود با شكست روبرو خواهد شد . ۲ـ اگر دختري در خواب ، مجسمه اي از برنز ببيند كه حركت مي كند ، دلالت بر آن دارد كه در امر ازدواج  – ادامه تعبیر خواب برنز…

نرم افزار مدت تماس