آنلي بيتون مى‏گويد: ديدن برادر زادة خود در خواب ، نشانة آن است كه بزودي در آمد كافي به دست خواهيد آورد . اما اگر برادرزادة خود را در خواب غمگين و مأيوس ببينيد ، نشانة آن است كه با عدم آسايش و نوميدي دست به گريبان خواهيد شد .   درکتاب سرزمين روياها آمده  – ادامه تعبیر خواب برادر زاده…

نرم افزار محاسبه سن