لطفا تاریخ تولد خود را وارد کنید و از امکانات پرشین فال لذت ببرید! کافیست یک بار امتحان کنید.

روز : ماه : سال :

خوب است بدانید : مطالبی درباره تعبیر خواب

تعبیر خواب باغ وحش

باغ وحش

توسط , اسفند ۲۷, ۱۳۹۰

در ب

لیلا برایت مى‏گوید:

اگر خواب ببینید که در یک باغ وحش حضور یافته‏اید، به این معنا است که باید در انجام کارهایتان دقت بیشترى بکنید، احتمالا خطرى شما را تهدید مى‏کند.

 

آنلی بیتون مى‏گوید:

اگر خواب ببینید از حیوانات باغ وحش دیدن می کنید ، علامت آن است که سرنوشتی متغیر خواهید داشت . گاهی دشمنان بر شما چیره می شوند و گاهی شما بر آنان تسلط می یابید . با مسافرت و زندگی در کشورهای مختلف دانشی کسب می کنید .

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک باغ وحش : با دقت و حوصله دوستانتان را انتخاب کنید .

تنها به باغ وحش می روید : مورد خشونت و بد رفتاری قرار می گیرید .

زن شوهر به باغ وحش می روند : خواسته های آنان برآورده نخواهد شد .

با نامزد یا دوستان به باغ وحش می روید : خطر و بد شانسی

دوستان به باغ وحش می روند : رازتان را برای هیچکس فاش نکنید .

ثروتمندان خواب بازدید ازباغ وحش را ببینند : بدبختی

فقرا خواب بازدید ازباغ وحش را ببیند : پول

به اتفاق بچه ها از باغ وحش دیدن می کنید : شادی و تفریج

دستبند ماه تولد طرح روژین

تگها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  

منابع :

کتاب اصول دانیال پیغمبر | کتاب تقسیم حضرت امام جعفر صادق (ع) | کتاب جوامع محمد بن سیرین | کتاب دستور ابراهیم کرمانى | کتاب ارشاد جابر مغربى | کتاب تعبیر اسماعیل بن اشعث | کتاب کنز الرؤیا مأمونى | کتاب تعبیر بیان عبدوس | کتاب تعبیر جاحظ بن اسحاق | کتاب جمل الدلایل | کتاب ایضاح التعبیر فخرى | کتاب کافى الرؤیا | کتاب تعبیر معروف طاووس | کتاب مفرح الرؤیا | کتاب تحفة الملوک | کتاب منهاج التعبیر خالد اصفهانى | کتاب مقدمة التعبیر | کتاب حقایق الرؤیا | کتاب وجیزه محمد ساهونه | کتاب کامل التعبیر | کتاب فرهنگ تعبیر خواب تام چت ویندو | کتاب رویا، خواب آ.ت.لیون | کتاب تعبیرخواب فروید | کتاب خواب یان اوزوالد | کتاب تعبیر خواب در پرتو قرآن و سنت | کتاب قواعد ناب در تعبیر خواب