ليلا برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه در يك باغ وحش حضور يافته‏ايد، به اين معنا است كه بايد در انجام كارهايتان دقت بيشترى بكنيد، احتمالا خطرى شما را تهديد مى‏كند.   آنلي بيتون مى‏گويد: اگر خواب ببينيد از حيوانات باغ وحش ديدن مي كنيد ، علامت آن است كه سرنوشتي متغير خواهيد داشت .  – ادامه تعبیر خواب باغ وحش…

فال تاروت اندروید