ليلا برايت مى‏گويد: مشاهده‏ى باغچه در خواب، بيانگر اين است كه شما عاشق مى‏شويد. اگر در خواب با يك باغچه‏ى كثيف و نامرتب روبه‏رو شديد، به اين معنا است كه شما در انجام كارى با كسى مشورت مى‏كنيد كه شايستگى لازم را ندارد. اگر خواب ببينيد در باغچه‏اى مشغول به كار هستيد، به اين معنا  – ادامه تعبیر خواب باغچه…

نرم افزار مدت تماس