روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب ابن سیرین

چوب بست

آنلی بیتون می‏گوید: دیدن چوب بست در خواب، نشانة آن است که در رشته ای به کار می پردازید که هیچ موفقیتی برای شما به همراه نمی آورد .

فال تاروت اندروید

چوب

محمد بن سیرین گوید: چوب در خواب دیدن، نفاق است و بعضی از معبران گویند: چوب در خواب مردی است که در نفاق است. اگر بیگانه به وی دهد آن کس با وی نفاق کند و چوب کج در خواب دیدن، تاویل آن در خواب، چون تاویل چوب راست است. اگر چوب کج بود، که  – ادامه تعبیر خواب چوب…

نرم افزار محاسبه سن

چنگک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنگک در خواب آز و طمع است و کلاشی و ریزه خواری. اگر ببینید که چنگکی بر سر ریسمانی می بندید موردی پیش می آید که آزمندی می کنید و بیش از حق خود می خواهید چیزی را تصاحب کنید و این پسندیده نیست. دیدن چنگک به هر حال نشان دهنده  – ادامه تعبیر خواب چنگک…

نرم افزار محاسبه سن

چنگ زدن

محمد بن سیرین گوید: چنگ زدن در خواب سخن دروغ است. اگر بیند چنگ می زد، دلیل سخن باطل و دروغ گوید و او را از غم و اندوه زیان رسد. اگر دید پادشاه او را چنگ داد، دلیل که او را از پادشاه عطا و بزرگی رسد. اگر از اهل آن بود از غم  – ادامه تعبیر خواب چنگ زدن…

طالع بینی باستان

چنگاله

در خواب مردی است بد کردار و عذاب کننده وچنگال را به تازی معلاق خوانند اگر بیند چنگال داشت یا کسی به وی داد دلیل که وی را با مردی بدین صفت او را صحبت و دوستی افتد اگر بیند چنگاله اندام او را بخست دلیل که او را مردی بد کردار مضّرت وزیان رسد  – ادامه تعبیر خواب چنگاله…

فال تاروت اندروید

چنگال

اگر کسی خود را چون مرغان چنگال دار بیند، دلیل که او را قوت است در کسب معیشت و دشمنان را قهر کند. اگر بیند چنگال مرغان در دست داشت، دلیل که به قدر آن مرغ خیر و منفعت بدو رسد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: چنگال در خواب بر سه وجه است. اول: قوت  – ادامه تعبیر خواب چنگال…

طالع بینی باستان

چنگ

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ شنیدن نوای شیرین و محزون چنگ در خواب ، نشانة آن است که کاری که سودمند به نظر می رسید پایان غم انگیزی خواهد داشت . ۲ـ دیدن چنگ شکسته در خواب ، علامت بیماری و شکستن پیمان میان عشاق است . ۳ـ اگر در خواب چنگ بنوازید ، نشانة‌ آن  – ادامه تعبیر خواب چنگ…

نرم افزار مدت تماس

چنبره

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنبره لنگ یا پارچه ای است که ابتدا تاب می دهند و بعد به صورت دوایری متحد المرکز دور هم می پیچند و در نتیجه چیزی مثل بالشتک به وجود می آورند. در قدیم طبق کشها از آن استفاده می کردند و روی سر خود می نهادند که طبق به سرشان  – ادامه تعبیر خواب چنبره…

فال تاروت اندروید

چنار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنار درختی است که زنده و مرده اش مفید است و به تساوی مورد بهره برداری قرار می گیرد. تمام کسانی که پیرامون، چنین حالتی دارند یعنی در حیات و حمات مفید هستند، در خواب های ما به صورت چنار ظاهر می شوند و متجلی می گردند. مشاهده چنارستان در خواب  – ادامه تعبیر خواب چنار…

نرم افزار محاسبه سن

چمن زار

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید بر چمنزاری یک دست قدم می زنید ، علامت آن است که در زندگی شما موقعیتهای نشاط آور بسیاری وجود خواهد داشت . ۲ـ اگر خواب ببینید با خانوادة خود در چمنزاری مشغول شادی و تفرج هستید ، نشانة آن است که در شغل خود به موفقیت دست  – ادامه تعبیر خواب چمن زار…

طالع بینی باستان