روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب ابن سیرین

چوپانی

محمد بن سیرین گوید: شبانی کردن در خواب از گوسفند و گاو خر و اشتر و مانند اینها، هر یکی را تاویلی است، شبانی اسب، ولایت و بزرگی بود و شبانی خر، دلالت بر بخت بود و گوسفند مال و روزی حلال بود. حضرت دانیال گوید: اگر بیند با شبانی در نبرد بود. دلیل که  – ادامه تعبیر خواب چوپانی…

فال تاروت اندروید

چوبه دار

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر در خواب دوستی را پای چوبة دار ببینید ، نشانة آن است که اگر در مورد امر بسیار مهمی درست تصمیم نگیرید به مصیبتی عظیم گرفتار خواهید شد . ۲ـ اگر خواب ببینید شما را به چوبة دار بسته اند ، نشانة آن است که از بد ذاتی دوستان نادرست  – ادامه تعبیر خواب چوبه دار…

فال تاروت اندروید

چوب ماهیگیری

لوک اویتنهاو می گوید : چوب ماهیگیری : شما نیرویتان را به هدر میدهید ماهیگیری با چوب ماهیگیری : برنده شده در یک بازی شانسی

نرم افزار محاسبه سن

چوب کبریت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چوب کبریت بر خلاف چوب پنبه، آدمی است کوچک ولی مفید و موثر که با وجود ظاهر بی ارزشی که دارد خیلی کارها می تواند انجام دهد و کاربرد زیاد و ارزنده دارد. چنانچه در خواب چوب کبریت را بدون سیگار یا دیگر ابزار تدخین ببینید خوب است و نشان می  – ادامه تعبیر خواب چوب کبریت…

فال تاروت اندروید

چوبک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چوبک نیز از چیزهایی است که فقط زنان در خواب می بینند و به ندرت ممکن است مردی در خواب چوبک ببیند. در خواب چوبک کثافت است و دل چرکینی و غم و غصه های کوچک خانوادگی که پیش می آید و باعث قهر می شود. اگر در خواب دیدید که  – ادامه تعبیر خواب چوبک…

طالع بینی باستان

چوب زیر بغل

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید با کمک چوب زیر بغل راه می روید علامت آن است که وضعیت مالی شما متزلزل خواهد شد. ۲ـ اگر خواب ببینید چوب زیر بغل از دست شما می افتد و می شکند ، نشانة آن است که از سپردن کارهای خود به دست دیگران پشیمان خواهید شد  – ادامه تعبیر خواب چوب زیر بغل…

فال تاروت اندروید

چوب دستی

آنلی بیتون می‏گوید: دیدن چوبدستی در خواب ، نشانة غم و اندوه است .

نرم افزار مدت تماس

چوب حراج

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن چوب حراج در خواب ، نشانة آن است که بار مسئولیتی به دوش شما می افتد که چندان سودی به دنبال ندارد . ۲ـ استفاده از چوب حراج در خواب ، علامت آن است که برای کمک به دوستان خود علاقة فراوانی نشان خواهید داد .

طالع بینی باستان

چوب جنگلی

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن چوب جنگلی در خواب ، علامت آن است که تغییراتی طبیعی در کار و زندگی شما رخ خواهد داد . ۲ـ دیدن هیزمهای افروخته در خواب ، علامت آن است که نقشه ها و طرحهای شما به زودی تکمیل و قابل اجرا خواهند شد . سعادت با لطف و مرحمت  – ادامه تعبیر خواب چوب جنگلی…

فال تاروت اندروید

چوب پنبه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چوب پنبه در رویاهای ما مردی است تن لش، پرخور و بیکاره و غیر مفید که با ادعای زیاد پوک است به طوری که حتی یک کودک می تواند او را بترساند طبعا افعال مردی این چنین محل اعتبار نیست. چنین آدمی در زندگی، به کار نمایش دادن می آید و  – ادامه تعبیر خواب چوب پنبه…

طالع بینی باستان