شرف شمس

روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.

تعبیر خواب ابن سیرین

جهنم

لوک اویتنهاو می گوید : جهنم : ضرر زیاد ، خسارت وارد جهنم شدن : شخصی گفته های شما را تکذیب خواهد کرد خود را از جهنم رهانیدن : نجاتی خواهد رسید آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید در جهنم هستید ، نشانة آن است که هوا و هوسها شما را از مادی و  – ادامه تعبیر خواب جهنم…

ساعت SZY سرمه ای

جوی آب

محمد بن سیرین گوید: جوی آب در خواب، چون آب خوش طعم بود و پاکیزه، دلیل که زندگانی او خوش است. اگر بیند از جوئی مجهول آب صافی می خورد و این کس در سفر است یا درجایگاهی بیگانه، دلیل که در کاری مجهول مشغول شود و عمر خود را دراز گذراد و به مقدار  – ادامه تعبیر خواب جوی آب…

ساعت SZY سفید

جوهر

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید جوهر بر لباس کسی پاشیده می شود ، علامت آن است که شک و حسد و حقارت دیگران ، به شما آسیب وارد می کند . ۲ـ اگر دختری درخواب جوهر ببیند ، علامت آن است که فریب کسی را خواهد خورد . ۳ـ اگر در خواب انگشتان  – ادامه تعبیر خواب جوهر…

چشم زخم

جولاهی

محمد بن سیرین گوید: جولاه درخواب، مردی مسافر یا پیک بود، که در عالم همی گردد. اگر بیند جولاهی جامه همی بافت، با کسی او را جنگ و خصومت افتد، زیرا که کرباس بافتن به تاویل، جنگ و جدل است. اگر بیند جامه را تمام ببافت، دلیل که اندوهگین شود.

ست گوشواره و گردنبند طرح طلا ماه تولد

جوشن

محمد بن سیرین گوید: پوشیدن جوشن در خواب پشت و پناه است به قدر روشنی و پاکیزگی آن. اگر بیند جوشن داشت، دلیل که اهل بیت او ایمن شوند از دشمنان. اگر بیند جوشن پوشیده داشت، دلیل بود بر حصار تن او از شر دشمنان که بر وی ظفر نیابند. اگر بیند که با جوشن  – ادامه تعبیر خواب جوشن…

ساعت SZY سفید

جوش

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید از جوشی ، چرک و خون بیرون می آید ، نشانة آن است که ممکن است ریاکار دوستان شما را با مشکل مواجه کند ، یا در آینده با حوادثی نامطلوب مواجه شوید . ۲ـ اگر برپیشانی خود جوش ببینید ، دلالت بر بیماری یکی از اقوام دارد  – ادامه تعبیر خواب جوش…

ساعت SZY سرمه ای

جوزبویا

محمد بن سیرین گوید: دیدن جوزبویا به خواب، دلیل بر صلاح دین بود و دانستن علم شریعت. اگر در خواب بیند که جوزبویا خورد، دلیل که علم شریعت آموزد. اگر بیند جوز هندی بسیار داشت، چنانکه خورد و به مردم داد، دلیل که در علم و حکمت یگانه شود. اگر نخورد و به کسی نداد،  – ادامه تعبیر خواب جوزبویا…

پلاک ماه تولد

جوز

اگر بیند جوز هندی داشت، دلیل که سخنی از منجم شنود.

گوشواره فرانسوی

جوراب

محمد بن سیرین گوید: جوراب درخواب، خادمی است از شمار زنان. اگر بیند جوراب نو از ابریشم یا از ریسمان پوشیده است، دلیل که او را خادمی است اصلی و از او بخرد، یا زنی با جمال بخواهد. اگر بیند جوراب زرد داشت، دلیل که او را خادمی بیمارگون پیدا گردد. اگر بیند جوراب او  – ادامه تعبیر خواب جوراب…

طالع بینی باستان

جوجه تیغی

لوک اویتنهاو می گوید : جوجه تیغی : حسادت آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن جوجه تیغی در خواب ، علامت آن است که کار و آشنایی با دوستان جدید را با سردی رد می کنید . ۲ـ اگر دختری خواب جوجه تیغی ببیند ، علامت آن است که احساسات و تأثیرات منفی را از خود  – ادامه تعبیر خواب جوجه تیغی…

طالع بینی باستان