محمد بن سیرین گوید : اگر در خواب بیند كوزه را سفال داشت، دلیل كه كنیزكی حاصل كند. اگر از مس سفید یا روی بیند، دلیل بر خادم بود. اگر بیند كه از كوزه آب خورد، دلیل كه با كنیزكی جمع شود. جابر مغربی گوید : اگر بیند كه كوزه بشكست، دلیل كه كنیزك بمیرد  – ادامه تعبیر خواب کوزه…

نرم افزار محاسبه سن