ردائی که قاضیان وخطیبان وعربها بر دوش اندازند محمد بن سیرین گوید : دیدن طیلسان، دلیل جاه و بزرگی است. اگر بیند كه طیلسان پاكیزه داشت، دلیل است كه با خلق سخاوت كند. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند كه طیلسان او بسوخت، دلیل كه از او عزیزی بمیرد. اگر بیند كه طیلسان او جون  – ادامه تعبیر خواب طیلسان…

فال تاروت اندروید