محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سنان بر تن خصم زد و او بیفکند، دلیل که خصم را به حجت غلبه کند و بر وی ظفر یابد. اگر بیند سنانش بشکست یا ضایع شد، تاویلش به خلاف این است. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که سنانِ فولادِ درخشنده داشت، اگر از اهل آن بود، از  – ادامه تعبیر خواب سنان…

نرم افزار مدت تماس