شرف شمس

روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.

تعبیر خواب آلت مرد

خایه آدم

اگر بیند هر دو خایه او بزرگ شد، دلیل که قوت و مالش زیاده شود.

اگر بیند دو بیضه او بریده است، دلیل که دشمن بر او ظفر یابد.

اگر دو خایه خویش را کوچک بیند، تعبیرش به عکس است.

اگر بیند خایه چپ او بیرون کشید و بیفکند، دلیل است که فرزندش هلاک شود.

اگر بیند خایه خود به طوع و رغبت به کسی بخشید، دلیل است که او فرزندی حرامزاده بود، که نسبت او از کسی دیگر بود.

اگر بیند که بیضه او آماسیده یاد به شده بود، دلیل است که مال بسیار یابد، لکن بیم دشمنان بود.

اگر بیند که خایه اش دراز گشته بود، به طوری که بر زمین می کشید، دلیل است که مال جمع کند.

اگربیند که خایه خود به کسی بخشید و آن کس نیز خایه خود را به او بخشید، دلیل است که بازن یکدیگر فساد کنند.

اگر بیند که پوست از خایه خویش باز می کرد، دلیل است که شخصی به فرزند او ستم نماید.

اگر بیند کسی خایه وی سخت گرفت و از هوش برفت، دلیل که خبر مرگ فرزند شنود.

اگر او فرزند نباشد، دلیل که حرمت و جاهش کم شود.

اگر بیند که بن خایه وی ببریدند، دلیل که قوت او بریده شود.

اگر بیند خایه او به ریسمان یا به چیز دیگر بسته بود، دلیل که کار وی بسته گردد.

اگر خایه مردمان در خواب دید، دلیل است بر باز داشتن شر دشمنان از خویش.

اگر بیند در خایه او نقصان پدید آمد، دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد و غمگین شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن خایه مردم به خواب، بر هفت وجه است.

اول: فرزند.

دوم: اهل بیت.

سوم: مال.

چهارم: عزت.

پنجم: بزرگی.

ششم: طلب حاجت.

هفتم: مراد یافتن،

خایه فرزند و خایه مرغان آبی به خواب دیدن، بر چهار وجه است.

اول: مراد یافتن.

دوم: زن خواستن.

سوم: کنیزک.

چهارم: فرزند آوردن.

دستبند ماه تولد طرح روژین

بدن

فروید گوید:

به نظرفروید که در مجموع وخلاصه می آید هر عضو بدن می تواند معرف عضو دیگری که اهمیت کمتری داری باشد

هر عضو تیز و نوک دار مانند انگشتان ، دندان و زبان و نوک بینی نشان آلت مردی است.

هر سوراخ بدن مانند دهان وغیره سوراخ مقعد و یا فرج است.

دیدن سوراخ در پشت بدن وپشت دست نشان مقعد است وسوراخ در جلوی بدن سوراخ فرج است .

دیدن ترشحاتی مانند بزاق و اشگ و ادرار می تواند به ترشح منی تفسیر شود . شکم و معده نشانگر امیال و عواطف سر کوفته و محدود شده است.

لیلا برایت می‏گوید:

دیدن بدن در خواب، بیانگر آن است که شما دلبسته‏ی کسی می‏شوید و در انجام کارهای بیهوده وقت تلف می‏کنید. اگر خواب ببینید که دارای بدنی قوی هستید، به این معنا است که به خوشبختی می‏رسید. اگر در خواب بدن خود را زخمی ببینید، بیانگر ضرر مالی است. دیدن بدن لخت در خواب، نشانه‏ی آن است کار نادرستی انجام می‏دهید که آبروی شما در خطر است.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب بدن خودتان : خوشبختی

بدن یک زن : دیگران با این زن تفریح می کنند .

بدن یک مرد : نقشه های شما عملی و موفق خواهند شد .

بدن یک بچه : عازم یک سفر هستید .

بدن ازشکل افتاده یک شخص دیگر : شادی در آینده نزدیک

شرف شمس