آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید بر تن شما خال کوبی شده است ، نشانة آن است که امری موجب می گردد خانة خود را برای مدتی طولانی ترک کنید . ۲ـ دیدن خال کوبی روی بدن دیگران در خواب ، نشانة آن است که به رابطة عاشقانه دیگران حسادت می کنید. ۳ـ اگر  – ادامه تعبیر خواب خال کوبی…

نرم افزار محاسبه سن