ليلا برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه آدم بى‏نظمى هستيد، به اين معنا است كه بايد در انجام كارها دقت بيشترى كنيد.

نرم افزار مدت تماس