ليلا برايت مى‏گويد: ديدن بودا در خواب، نشانه‏ى آن است كه از موضوعى واهمه‏ى داريد. اگر در خواب ببينيد كه با يك بودايى گفت‏وگو مى‏كنيد، يعنى بايد منتظر پيشامدهاى ناگهانى باشيد. اگر در خواب دعا كردن يك بودايى را ببينيد، يعنى قصد گفتن موضوعى را داريد اما از بيان كردن آن مى‏ترسيد.

طالع بینی باستان