لوک اويتنهاو مي گويد : بهمن : بدبختي دفن شدن در زير بهمن : شکست خوردن ليلا برايت مى‏گويد: ديدن بهمن در خواب، نشانه‏ى آن است كه بايد بيشتر مراقب خود باشيد احتمالا خطرى شما را تهديد مى‏كند. اگر در خواب ببينيد كه بهمن راه شما را مسدود مى‏كند، به اين معنا است كه دچار  – ادامه تعبیر خواب بهمن…

فال تاروت اندروید