آنلي بيتون مى‏گويد: ديدن بنزين در خواب ، علامت آن است كه از منبعي به شما پولي خواهد رسيد و ديگران براي تصاحب اين پول با شما جدال خواهند كرد . ليلا برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه بنزين آتش گرفته، بيانگرموقعيت‏هاى بد است. درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب بنزين : تشكيلات كاري  – ادامه تعبیر خواب بنزين…

فال تاروت اندروید