ليلا برايت مى‏گويد: مشاهده‏ى بندر در خواب، بيانگر شادى و خوشحالى است. اگر خواب ببينيد كه وارد بندرى مى‏شويد، بيانگر آن است كه به اهداف خود خواهيد رسيد. اگر در خواب ببينيد كه در بندرى مشغول خريد هستيد، نشانه‏ى آن است كه بخت و اقبال به شما روى مى‏آورد. درکتاب سرزمين روياها آمده است :  – ادامه تعبیر خواب بندر…

فال تاروت اندروید