محمد بن سيرين گويد: بغل در خواب، دليل بر ملامت و زشتي است كه بدو رسد و موي بغل، دليل كند بر يافتن مراد و غالب شدن بر دشمن. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه از بغل وي بوي ناخوش مي آيد، دليل كند كه مال حرام يابد. جابر مغربي گويد: اگر بيند كه از  – ادامه تعبیر خواب بغل…

فال تاروت اندروید