محمد بن سيرين گويد: بربط به خواب لهو و باطل است و سخن دروغ و محال است. اگر بيند بربط مي زد، دليل كه سخن دروغ و محال گويد و كسي را به دروغ مدح ئو ستايش كند. اگر بيند شخصي پيش او بربط مي زد، دليل كه سخن محال و باطل شنود. اگر بيند  – ادامه تعبیر خواب بربط…

طالع بینی باستان