درکتاب سرزمين روياها آمده است : يك دختر باكره را مي بوسيد : خوشبختي بزرگ شما را به يك دختر باكره معرفي مي كنند : لذايذ بسيار در پيش است . يك دختر باكره را در بغل داريد : شادي بزرگ يك دختر باكره را  مي ربائيد : زنداني خواهيد شد . تصوير صورت يك  – ادامه تعبیر خواب باکره…

فال تاروت اندروید