درکتاب سرزمين روياها آمده است : زير يك بار سنگين كمرتان خم شده : محتاج ديگران خواهيد شد . اشخاص ديگر بار سنگين حمل مي كنند : خوشبختي بچه ها بار سنگين حمل مي كنند : پيشرفت و امتياز دوستان بار سنگين حمل مي كنند : پول شما بيشتر خواهد شد

نرم افزار محاسبه سن