ليلا برايت میگويد: ديدن انگشتانه در خواب، بيانگر آن است كه شما در انجام كارها پشتكار داريد.   آنلی بيتون می‏گويد: اگر در خواب ببينيد كه يك انگشتانه خريده‏ايد، به اين معنا است كه با افرادى مناسب هم نشين مى‏شويد. اگر در خواب ببينيد كه انگشتانه‏ى خود را گم كرده‏ايد، به اين معنا است كه  – ادامه تعبیر خواب انگشتانه…

فال تاروت اندروید