آنلي بيتون میگويد: ۱ـ اگر خواب ببينيد افعي دوست شما را نيش مي زند و او چون مرده نقش بر زمين مي شود اما در همان حالت نفس مي كشد ، و باز افعي نيشي ديگر به او مي زند و دوست شما از جاي خود بلند مي شود ، و بعد از اين وقايع  – ادامه تعبیر خواب افعي…

فال تاروت اندروید