آنلي بيتون میگويد: ۱ـ اگر زني خواب ببيند كسي به او اظهار عشق مي كند ، نشانة آن است كه آنطور كه انتظار مي رود كسي حاضر به خواستگاري او نيست ، و به دنبال كسب لذتهاي واهي نااميدي خواهد بود . ۲ـ اگر مردي خواب ببيند به زني اظهار عشق مي كند ، دلالت  – ادامه تعبیر خواب اظهار عشق…

نرم افزار مدت تماس