آنلي بيتون میگويد: اگر در خواب ببينيد كه با طبقه‏اى اشراف همنشين شده‏ايد، بدين معنا است كه به مسائلى بيهوده، علاقه نشان مى‏دهيد و اگر زنى چنين خوابى ببيند، بدين معنا است كه به خاطر قضاوت براساس ظاهر افراد، مردى مناسب براى زندگى انتخاب نمى‏كند.   درکتاب سرزمين روياها آمده است : شما از يك  – ادامه تعبیر خواب اشراف…

نرم افزار مدت تماس