بدان كه اردكون، شكوفه اي است، ديدنش در خواب دليل بر رنج و بيماري است.

نرم افزار محاسبه سن