لوک اويتنهاو مي گويد : بلند : افتخار کوتاه : ضرر گشاد : خشم

نرم افزار مدت تماس