شرف شمس

روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.

تعبیر آرزو کردن

اميد

ليلا برايت می‏گويد:

اگر در خواب احساس كنيد كه نسبت به موضوعى اميدوار هستيد، نشانه‏ى از دست دادن يك چيز مهم است.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب اميد و آرزو : دوستان خوبتان را از دست مي دهيد .

اميدتان را از دست مي دهيد : يك دوره خوشي در پيش است .

اميدهاي خوشايندي براي افراد خانواده :خطر شما را تهديد ميكند .

اميد موفقيت براي فرزندانتان : منتظرجر و بحثهاي بسيار طولاني با افراد فاميلتان با شيد .

عطر ماه تولد

آرزو

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما يك آرزو داريد : با يك دشمن قديمي آشتي ميكنيد.

ديگران آرزو دارند : مشاجره در فاميل

دوستان شما يك آرزو دارند : تغيير مهم در ميان اطرافيان شما

آرزوهاي چيزهاي غير ممكن را داريد : فراواني

چيزي را كه آرزويش را داريد بدست مي آوريد : سرافكندگي و خجالت.

آرزوي داشتن مال ديگران را داريد : مراقب باشيد كه بواسطه حوادثي كه رخ خواهند داد آسيب نبينيد

يك زن آرزوي داشتن بچه دارد : ديگران با او مهربان نيستند

شما آرزوي داشتن پول داريد : در كارهايتان با شكست مواجه ميشويد .

شرف شمس