روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر آب

آب ميوه

ليلا برايت می گويد: آب ميوه نشان‏دهنده‏ى غرايز روحى و روانى و هيجانات و علايق شما مى‏باشد و آب ميوه گرفتن، بيانگر فريب خوشى‏هاى ظاهر را خوردن مى‏باشد كه به زودى هشيار مى‏شويد.

طالع بینی باستان

آب مقدس

لوک اويتنهاو مي گويد : آب تقديس شده : همراه خوب داشتن

فال تاروت اندروید

آب معدني

ليلا برايت مى‏گويد: ديدن آب معدنى در خواب، به معنى اوقات سالم و خوش است. هم چنين نوشيدن آب معدنى گازدار، به معناى اين است كه شما نمى‏توانيد از چيزهاى دلربا و زيبا و چشمگير صرف نظر كنيد.   آنلي بيتون مى‏گويد: اگر در خواب آب معدنى بخوريد، نشانگر اين است كه بخت يار شما  – ادامه تعبیر خواب آب معدني…

طالع بینی باستان

آب متعفن

منوچهر مطيعي تهراني گويد: آب متعفن وتيرگي آن بيماري است.

فال تاروت اندروید

آب گل آلود

لوک اويتنهاو مي گويد : آب گل آلود :ضرر   منوچهر مطيعي تهراني گويد: آب لجن آلود ابتلاست. ابتلا به امور دست و پاگير که زحمت و گرفتاري بوجود مي آورند و آرامش را از انسان ميگيرند. موج ستمي است که برشما وارد مي آيد همراه با غصه و نگراني ولي چنانچه موجي برخاست و  – ادامه تعبیر خواب آب گل آلود…

فال تاروت اندروید

آب گرم

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه آب گرم همي ريختند، چنانكه او را خبر نباشد، دليل كند كه بيمار شود يا غمي سخت بدو رسد.   لوک اويتنهاو مي گويد : آب گرم : بيماري   منوچهر مطيعي تهراني گويد: .چنانچه در خواب ببينيد که کسي به روي شما آب گرم پاشيد يا آب ريخت  – ادامه تعبیر خواب آب گرم…

فال تاروت اندروید

آب کدر وکثيف

ليلا برايت میگويد: آب كثيف و كدر نيز نشانه‏ى روابط مشكوك و نامطمئن است.

طالع بینی باستان

آب شور

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه از آب شور بسيار خورد، دليل كند كه عمرش کوتاه بود و معشيت وي بد.

نرم افزار محاسبه سن

آب شدن

آنلي بيتون می گويد: ۱ـ اگر خواب ببينيد تكه اي يخ آب مي شود ، نشانة آن است كه امري باعث نگراني شما مي شود،اما به زودي سودي برايتان به ارمغان خواهد آورد . ۲ـ اگر خواب ببينيد پس از يخبنداني طولاني يخها آب مي شود ، نشانة آن است كه در شرايطي مساعد زندگي  – ادامه تعبیر خواب آب شدن…

نرم افزار محاسبه سن

آب سرد

لوک اويتنهاو مي گويد : آب سرد : شما در اشتباه هستيد

نرم افزار مدت تماس