محمد بن سيرين گويد: بادنجان خوردن در خواب اگر به وقت بود و اگر بيوقت و اگر پخته بود و اگر خام، دليل غم و اندوه بود بقدر آن كه خورده بود، دليل تر و خشك آن يكسان بود.   ابراهيم كرمانی گويد: اگر بيند كه بادنجان بسيار داشت، ليكن جمله را ببخشيد يا بفروخت  – ادامه تعبیر خواب بادنجان…

طالع بینی باستان