محاسبه سن اندروید

روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.

تعبير خواب

اسباب خانه

ليلا برايت میگويد: تميز كردن اثاثيه‏ى خانه در خواب، نشانه‏ى بهبود اوضاع اقتصادى است.

جوک های شیرازی

اسباب بازي

منوچهر مطيعي تهراني گويد: هوس هاي زودگذر آميخته به سبک سري هاي ما درخواب به شکل اسباب بازي اعم از عروسک يا چيزهاي ديگر تجسم مي يابند. عروسک بي اعتقادي و سست رائي است و چنانچه ببينيد در خواب عروسکي داريد گوياي آن است که به قدر کفايت براي انجام کار مهمي که پيش روي  – ادامه تعبیر خواب اسباب بازي…

فال تاروت اندروید

اسباب

درکتاب سرزمين روياها آمده است : ۱ اسباب آشپز خانه : فقر ۲ لوازم التحرير : خطر خيانت ۳ اسباب فلزي : مرگ ۴ اسباب چوبي : از ولخرجيهاي بيهوده بپرهيزيد ۵ اسباب سربي : ثروت ۶ اسباب و آلات مي سازيد : رنج و ناكامي ۷ اسباب چيني : بيماري شما فروشنده اسباب هستيد  – ادامه تعبیر خواب اسباب…

فال تاروت اندروید

اسب

حضرت دانيال گويد: اسب تازي را به خواب ديدن، دليل بزرگي و عز و جاه بود. اگر ديد بر اسب تازي نشسته بود و آن اسب مطيع و به فرمان او بود، دليل كه عز و بزرگي دولت يابد، بر قدر نيكوئي و قيمت اسب. اگر ديد كه اسب را فرا گرفته يا كسي بدو  – ادامه تعبیر خواب اسب…

جوک های شیرازی

اسارتگاه

آنلي بيتون میگويد: ۱ـ ديدن اسارتگاه در خواب ، علامت آن است كه به بدبختي دجار خواهيد شد . ۲ـ اگر خواب ببينيد فردي از اسارتگاه آزاد مي شويد ، علامت آن است كه سرانجام از شر بدبختي و نوميدي خود را آزاد خواهيد ساخت .

فال تاروت اندروید

اسارت

آنلي بيتون میگويد: ۱ـ اگر خواب ببينيد اسير شده ايد ، نشانة آن است كه احتمالاً درگير خيانتي خواهيد شد ، كه اگر نتوانيد آن را حل و فصل كنيد ، بدبخت و نوميد مي شويد .اگر در خواب ببينيد كسى زندانى شده است، نشانه‏ى آن است كه شغلى در سطح پايين به دست مى‏آورديد.  – ادامه تعبیر خواب اسارت…

نرم افزار مدت تماس

اژدها

محمدبن سيرين گويد: اژدها به خواب ديدن، دشمن بزرگ و قوي بود. اگر بيند اژدهائي داشت، دليل كه با بزرگان پيوندد. اگر با اژدها جنگ و نبرد مي كرد و بر او خيره شد، دليل كه با دشمن او را جنگ و خصومت افتد و سرانجام دشمن را قهر كند. اگر بيند اژدها را بكشت  – ادامه تعبیر خواب اژدها…

نرم افزار محاسبه سن

اژدر

درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب يك اژدر : مراقب اطرافيانتان باشيد . يك اژدر را آتش ميزنيد : زندگي شما تغيير خواهد كرد. اژدر منفجر ميشود : اشخاص حسود شما را احاطه مي كنند اژدر به هدف مي خورد : فرزندان شما سبب خوشي و لذت شما خواهند بود.

طالع بینی باستان

از زندان آزاد شدن

آنلي بيتون می‏گويد: اگر در خواب ديديد از زندان آزاد شده‏ايد بدانيد كه غم و اندوه فراوانى در انتظار شما است.

نرم افزار مدت تماس

ازدياد

درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب ازدياد : موفقيت براي نقشه هايتان ازدياد پول : كارهايتان به ناكامي بر ميخورند و پولتان را هدر ميدهيد. ازدياد املاك : اموالي كه متعلق به شماست از دستتان ميروند. دارايي و ثروت ديگران ازدياد پيدا مي كند : مراقب رقيب باشيد.

نرم افزار محاسبه سن