شرف شمس

روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.

تعبير خواب واقعی

انگشت شصت

درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب انگشت شصت خودتان : يك دوره خوب در زندگيتان شروع مي شود . شصت شما زخمي مي شود : منتظر ضررهاي مالي باشيد . شصت شما مي سوزد : دوستان حسود شما را احاطه مي كنند .

چشم زخم

انگشت سبابه

درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب انگشت سبابه : زياد منتظر كمك ديگران نباشيد . مردم را با انگشت سبابه نشان مي دهيد : به قدرت خود اعتماد كنيد . ديگران شما را با انگشت سبابه نشان مي دهند : هنوز خيلي چيزها بايد ياد بگيريد .

طالع بینی باستان

انگشت

فرويد گويد : اگر از انگشت شست او شراره آتش بلند شد و از انگشت اشاره اش خون بيرون جهيد ، با مادر زن خود فساد و خيانت کند. اگر بيند از انگشت او صدا برخاست ، در ميان خويشان و بستگان او مجادله و گفتگو در مي گيرد .   لوک اويتنهاو مي گويد  – ادامه تعبیر خواب انگشت…

چشم زخم

انفجار

آنلی بيتون می‏گويد: ۱ـ اگر خواب ببينيد جايي انفجاري رخ مي دهد ، نشانة آن است كه اعمال ناپسند ديگران به شما زيان خواهد رساند . ۲ـ اگر خواب ببينيد در اثر انفجاري صورت شما يا ديگران زخمي و سياه گشته است ، علامت آن است كه با قضاوت نادرست متهم به بي دقتي مي  – ادامه تعبیر خواب انفجار…

پانیذ برنزی

انعکاس

ليلا برايت می‏گويد: شنيدن انعكاس صداى خود در خواب، نشانه‏ى شركت در يك مهمانى دوستانه است. اگر در خواب خود را در جنگلى ببينيد و انعكاس صداى خود را بشنويد، بدين معنا است كه فرد تنهايى هستيد.   درکتاب سرزمين روياها آمده است : شما انعكاس صدايي را درنزديكي مي شنويد : دوستان بسيار خوب  – ادامه تعبیر خواب انعکاس…

ست گوشواره و گردنبند طرح طلا ماه تولد

انعام

ليلا برايت می‏گويد: اگر در خواب ببينيد به كسى انعام مى‏دهيد، نشانه‏ى آن است كه مورد موعظه قرار مى‏گيريد كه اين باعث مى‏شود تا در زندگى، بيشتر مراقب اعمالتان باشيد.   درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب ببينيد كه انعام مي دهيد : يكنفر قصد دارد شما را بخرد . شما انعام مي گيريد  – ادامه تعبیر خواب انعام…

طالع بینی باستان

انضباط

درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب انضباط : شما را مواخذه و سرزنش خواهند كرد . شما باعث نظم و انضباط ديگران مي شويد : يك حادثه در پيش است كه باعث وحشت شما خواهد شد . ديگران شما را مطيع انضباط مي كنند : قانون شما را تنبيه مي كند . در يك  – ادامه تعبیر خواب انضباط…

بالن آرزوها

انسان نخستين

آنلی بيتون میگويد: مشاهده‏ انسان‏هاى اوليه در خواب، نشانه‏ى مخالفت اطرافيان با شما است. اگر در خواب خود را هم چون انسان‏هاى نخستين در غار ببينيد، به اين معنا است كه در رسيدن به اهداف خود موفق نمى‏شويد.

پلاک ماه تولد

انسان

ليلا برايت میگويد: اگر در خواب انسان زشت و وحشتناكى را مشاهده كرديد، نشانه‏ى آن است كه افكار ناپسندى در ذهن خود پرورش مى‏دهيد. اگر در خواب انسان خوشحالى را ديديد، بيانگر غم و اندوه است. اگر در خواب يك انسان ناراحت و غمگين را ديديد، به اين معنا است كه خود را درگير مشكلات  – ادامه تعبیر خواب انسان…

طالع بینی باستان

اندامها

محمد بن سيرين گويد: اندامها را اگر بيند که افزون شد دليل کند که خويشان واهل بيت او زياده گردند واو در موضع خويش مقيم بود اگر بيند که اندامهاي او بريده بود يا از تن او بيفتاد دليل که به سفر رود وخويشان او پراکنده گردند اگر بيند که اندام خويش مي بريد وپراکنده  – ادامه تعبیر خواب اندامها…

پانیذ برنزی