محاسبه سن اندروید

روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.

تعبير خواب واقعی

انگشت شصت

درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب انگشت شصت خودتان : يك دوره خوب در زندگيتان شروع مي شود . شصت شما زخمي مي شود : منتظر ضررهاي مالي باشيد . شصت شما مي سوزد : دوستان حسود شما را احاطه مي كنند .

فال تاروت اندروید

انگشت سبابه

درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب انگشت سبابه : زياد منتظر كمك ديگران نباشيد . مردم را با انگشت سبابه نشان مي دهيد : به قدرت خود اعتماد كنيد . ديگران شما را با انگشت سبابه نشان مي دهند : هنوز خيلي چيزها بايد ياد بگيريد .

نرم افزار مدت تماس

انگشت

فرويد گويد : اگر از انگشت شست او شراره آتش بلند شد و از انگشت اشاره اش خون بيرون جهيد ، با مادر زن خود فساد و خيانت کند. اگر بيند از انگشت او صدا برخاست ، در ميان خويشان و بستگان او مجادله و گفتگو در مي گيرد .   لوک اويتنهاو مي گويد  – ادامه تعبیر خواب انگشت…

فال تاروت اندروید

انفجار

آنلی بيتون می‏گويد: ۱ـ اگر خواب ببينيد جايي انفجاري رخ مي دهد ، نشانة آن است كه اعمال ناپسند ديگران به شما زيان خواهد رساند . ۲ـ اگر خواب ببينيد در اثر انفجاري صورت شما يا ديگران زخمي و سياه گشته است ، علامت آن است كه با قضاوت نادرست متهم به بي دقتي مي  – ادامه تعبیر خواب انفجار…

نرم افزار محاسبه سن

انعکاس

ليلا برايت می‏گويد: شنيدن انعكاس صداى خود در خواب، نشانه‏ى شركت در يك مهمانى دوستانه است. اگر در خواب خود را در جنگلى ببينيد و انعكاس صداى خود را بشنويد، بدين معنا است كه فرد تنهايى هستيد.   درکتاب سرزمين روياها آمده است : شما انعكاس صدايي را درنزديكي مي شنويد : دوستان بسيار خوب  – ادامه تعبیر خواب انعکاس…

فال تاروت اندروید

انعام

ليلا برايت می‏گويد: اگر در خواب ببينيد به كسى انعام مى‏دهيد، نشانه‏ى آن است كه مورد موعظه قرار مى‏گيريد كه اين باعث مى‏شود تا در زندگى، بيشتر مراقب اعمالتان باشيد.   درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب ببينيد كه انعام مي دهيد : يكنفر قصد دارد شما را بخرد . شما انعام مي گيريد  – ادامه تعبیر خواب انعام…

فال تاروت اندروید

انضباط

درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب انضباط : شما را مواخذه و سرزنش خواهند كرد . شما باعث نظم و انضباط ديگران مي شويد : يك حادثه در پيش است كه باعث وحشت شما خواهد شد . ديگران شما را مطيع انضباط مي كنند : قانون شما را تنبيه مي كند . در يك  – ادامه تعبیر خواب انضباط…

طالع بینی باستان

انسان نخستين

آنلی بيتون میگويد: مشاهده‏ انسان‏هاى اوليه در خواب، نشانه‏ى مخالفت اطرافيان با شما است. اگر در خواب خود را هم چون انسان‏هاى نخستين در غار ببينيد، به اين معنا است كه در رسيدن به اهداف خود موفق نمى‏شويد.

فال تاروت اندروید

انسان

ليلا برايت میگويد: اگر در خواب انسان زشت و وحشتناكى را مشاهده كرديد، نشانه‏ى آن است كه افكار ناپسندى در ذهن خود پرورش مى‏دهيد. اگر در خواب انسان خوشحالى را ديديد، بيانگر غم و اندوه است. اگر در خواب يك انسان ناراحت و غمگين را ديديد، به اين معنا است كه خود را درگير مشكلات  – ادامه تعبیر خواب انسان…

نرم افزار محاسبه سن

اندامها

محمد بن سيرين گويد: اندامها را اگر بيند که افزون شد دليل کند که خويشان واهل بيت او زياده گردند واو در موضع خويش مقيم بود اگر بيند که اندامهاي او بريده بود يا از تن او بيفتاد دليل که به سفر رود وخويشان او پراکنده گردند اگر بيند که اندام خويش مي بريد وپراکنده  – ادامه تعبیر خواب اندامها…

فال تاروت اندروید