شرف شمس

روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.

تعبير خواب واقعی

انگشت شصت

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب انگشت شصت خودتان : يك دوره خوب در زندگيتان شروع مي شود .

شصت شما زخمي مي شود : منتظر ضررهاي مالي باشيد .

شصت شما مي سوزد : دوستان حسود شما را احاطه مي كنند .

دستبند لیزا

انگشت سبابه

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب انگشت سبابه : زياد منتظر كمك ديگران نباشيد .

مردم را با انگشت سبابه نشان مي دهيد : به قدرت خود اعتماد كنيد .

ديگران شما را با انگشت سبابه نشان مي دهند : هنوز خيلي چيزها بايد ياد بگيريد .

بالن آرزوها

انگشت

فرويد گويد :

اگر از انگشت شست او شراره آتش بلند شد و از انگشت اشاره اش خون بيرون جهيد ، با مادر زن خود فساد و خيانت کند.

اگر بيند از انگشت او صدا برخاست ، در ميان خويشان و بستگان او مجادله و گفتگو در مي گيرد .

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

زخمي کردن آن : زيان
از دست دادن آن : زيان بزرگ

 

محمدبن سيرين گويد:

پنج انگشت دست راست در تاويل، پنج نماز بود و پنج انگشتان دست چپ فرزندان برادر بود و بعضي از معبران گفته اند، انگشت مهين، دليل نماز بامداد و انگشت سبحه در نماز، دليل بر نماز پيشين كند و انگشت ميان، دليل بر نماز ديگر و انگشت به نصر، دليل بر نماز شام و انگشت خضر، دليل بر نماز خفتن و صلاح در نمازها بود. اگر بيند كه انگشت دست راست نداشت، دليل كه فرزند يا برادرش بميرد و بعضي گويند: فرزند برادرش را مصيبت رسد.

 

ابراهيم كرمانی گويد:

اگر بيند كه انگشتان را درهم گذاشته داشت، دليل كه سد درست شود. اگر بيند انگشتان را با هم جمع كرد، دليل است كار برادران فرزندش را به صلاح آورد. اگر بيند كه انگشتان به كردار مشت در هم بسته بود، دليل است كه كارها بر وي بسته گردد و هم بر اهل بيت او.

 

جابرمغربی گويد:

اگر بيند كه انگشت مهين او بريده بود، دليل قوه مالش بود. اگر بيند كه انگشت سبحه او بريده است، دليل است در فريضه نمازها تقصير كند. اگر بيند انگشت ميان او بريده است، دليل كه در شهري پادشاهي يا بزرگي بميرد. اگر بيند كه انگشت بعد از ميان بريده است، دليل است وي را در مال زيان افتد. اگر بيند كه انگشت كوچك او بريده است، دليل است فرزند زاده او بميرد.

 

اسماعيل بن اشعث گويد:

انگشتان پاي در خواب ديدن، دليل زينت و آرايش بود. اگر انگشتان پاي را درشت و قوي بيند، دليل كه كار كدخدائي او ساخته شود. اگر به خلاف اين بيند كار وي ناساخته شود. اگر بيند انگشت پاي او را آفتي رسيد چنانكه رفتن نتوانست، دليل كه وي را غمي سخت رسد به سبب رفتن مال. اگر انگشتان دست و پاي را كسر بيند، دليل است كار وي واژگونه شود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن انگشتان در خواب بر شش وجه بود.

اول: فرزند،

دوم: برادر و برادرزادگان،

سوم: خادمان وخدمتکاران،

چهارم: دوستان وياران،

پنجم: قوت نيرومندي،

ششم: پنج نماز.

اگر بيند كه انگشتان وي بيفتاد يابريده شود، دليل كه از آن چه گفتيم او را مفارقت افتد.

اگر بيند كه انگشت او بشكست، دليل است يكي از اهل بيت او بميرد.

 

خلف اصفهانی گويد:

اگر بيند از انگشت مهين او شر مي آيد يا از انگشت سبابه او خون همي آيد، دليل است آن كس با مادر خويش فساد نمايد. اگر بيند از انگشت او آواز برآمد، دليل نمايد كه در ميان خويشان او گفتگو رود.

 

منوچهر مطيعی تهرانی گويد:

در خواب نامه هاي سنتي نوشته اند که پنج انگشت دست راست در تاويل پنج نمازي هستند که در طول شبانه روز مي گزاريم. هر يک از انگشتان دست راست نماينده يکي از نمازهاي پنج گانه، انگشتان دست چپ فرزندان برادر . اگر کسي ببيند که انگشت دست راست ندارد نشان آن است که براي فرزند يا برادرش پيش آمد سوئي اتفاق مي افتد. اگر انگشتان زرد باشند از بيماري بيينده رويا خبر مي دهند که او بايد مراقب صحت و سلامت خويش باشد. انگشتان سياه اندوه و کسالت است و انگشتان صورتي يا سرخ و به هر تقدير در خواب ، خوش حالت و خوش رنگ گوياي سلامت و موفقيت در کار زياد شدن انگشتان پا زيادي کار و مشغله است و زياد شدن انگشتان دست توانائي در انجام کارها. اگر کسي در خواب ببيند که انگشت پاي او آفت ديده به طوري که راه رفتن براي او به صعوبت امکان پذير مي گردد غم و اندوهي به او مي رسد و اگر ببيند که يک يا چند انگشت پاي او کم شده بين او و دوستي جدايي مي افتد.

 

آنلی بيتون میگويد:

۱ـ ديدن انگشتان كثيف و مجروح خود در خواب ، نشانة آن است كه رنج و دردسر بسيار ، در انتظار شماست و در آينده نوميد خواهيد شد .

۲ـ ديدن انگشتان سفيد و زيبا در خواب ، علامت آن است كه به خاطر خيرخواهي مشهور مي شويد و به عشق شما پاسخ مثبت داده مي شود .

۳ـ ديدن انگشتان بريده خود در خواب ، علامت آن است كه ثروت و ميراثي را به خاطر دخالت دشمنان از دست مي دهيد .

 

ليلا برايت می‏گويد:

اگر در خواب انگشتان خود را قطع شده ديديد، به اين معنا است كه مورد اتهامات ديگران قرار مى‏گيرد.

 

هانس كورت میگويد:

اگر در خواب ببينيد كه انگشتانتان زخمى و كثيف هستيد، به اين معنا است كه غم و اندوه شما را تهديد مى‏كند. اگر در خواب انگشتانتان را زيبا و قشنگ ببينيد، به اين معنا است كه مورد اتهامات ديگران قرار مى‏گيريد. اگر در خواب ببينيد كه انگشت شست شما آسيب ديده و احساس درد مى‏كنيد، به اين معنا است كه اطرافيانتان با شما رفتار مناسبى ندارند. بزرگ شدن بيش از اندازه‏ى انگشت شست در خواب، علامت آن است كه اقبال خوبى پيش روى شما است. كوچك شدن غير طبيعى انگشت شست در خواب، نشان دهنده‏ى كسب لذت‏ها و تفريحات است.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

انگشتر به دست داريد : شانس در عشق

انگشتانتان درد مي كند : يك شادي بزرگ

انگشتان شما پر از انگشتر است : بزودي ازدواج ميكنيد .

انگشتانتان رنگ پريده است : عشقي كه به شخص بخصوصي داريد دوطرفه است .

از انگشتانتان خون مي آيد : مراقب ضررهاي مالي باشيد .

انگشتان زيبا : كارهاي پر مشقتي در پيش است .

انگشتانتان را زخم مي كنيد : مشاجره با دوستان

انگشت شما را قطع مي كنند : دوستتان را از دست مي دهيد

انگشتتان ميسوزد : افراد بسياري از شما بدشان ميآيد

انگشتان شما بلند هستند : ازدواج شما زياد به طول نمي انجامد .

انگشتان شما كوتاه است : ارث – ثروت

انگشتان شما بيشتر از پنج تاست : دوستان جديد پيدا مي كنيد

انگشتان شما كمتر از پنج تاست : شادي و عشق

انگشتانتان مي شكند : يك ازدواج خوشبخت در پيش داريد .

گوشواره فرانسوی

انفجار

آنلی بيتون می‏گويد:

۱ـ اگر خواب ببينيد جايي انفجاري رخ مي دهد ، نشانة آن است كه اعمال ناپسند ديگران به شما زيان خواهد رساند .

۲ـ اگر خواب ببينيد در اثر انفجاري صورت شما يا ديگران زخمي و سياه گشته است ، علامت آن است كه با قضاوت نادرست متهم به بي دقتي مي شويد و ممكن است جامعه شما را براي اين امر محكوم بسازد .

۳ـ اگر خواب ببينيد هوا پر از دود و تكه پاره هاي اشياء منفجر شده است ، علامت آن است كه از محيط كار و همچنين از مخالفتهاي ديگر افراد اجتماع با خود بيزار خواهيد شد .

۴ـ اگر خواب ببينيد ميان شعله هاي انفجار گرفتار شده ايد ، يا در اثر انفجار به هوا پرتاب شده ايد ، نشانة آن است كه دوستان بي ارزش و نادرست به حقوق شما تجاوز كرده و از اعتماد شما سوء استفاده مي كنند .

۵ـ دختران بعد از ديدن چنين خوابهايي بايد بيشتر مراقب رفتار و روابط خود باشند .

 

ليلا برايت میگويد:

اگر انفجار همراه با كشته شدن عده‏اى باشد، بيانگر آن است كه از مشكلى كه برايتان پيش آمده نجات پيدا مى‏كنيد. اگر در خواب ببينيد كه يك كارخانه منفجر شده و شعله‏هاى آتش از آن زبانه مى‏كشد، نشانه‏ى پيشرفت و پيروزى در انجام كارهايتان است.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب انفجار : دوستان شما را به خاطر اعمالتان سرزنش مي كنند .

دريك انفجار زخمي شده ايد : عذاب

بر اثر انفجار علامتي روي صورت شما افتاده : شما را به ناحق متهم خواهند كرد .

شما ناگهان به دنبال يك انفجار غرق در آتش ميشويد : دوستان شما از حدشان تجاوز مي كنند .

ديگران در انفجار گرفتار شده اند : يكي از بستگان در خطر است .

شما باعث انفجار شده ايد : اعتماد دوستانتان به شما از بين خواهد رفت .

شرف شمس

انعکاس

ليلا برايت می‏گويد:

شنيدن انعكاس صداى خود در خواب، نشانه‏ى شركت در يك مهمانى دوستانه است. اگر در خواب خود را در جنگلى ببينيد و انعكاس صداى خود را بشنويد، بدين معنا است كه فرد تنهايى هستيد.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما انعكاس صدايي را درنزديكي مي شنويد : دوستان بسيار خوب به ديدن شما مي آيند .

يك انعكاس صداي خيلي دور : از خوشبخت شدن يكنفر باخبر مي شويد .

انعكاس صدا درون يك غار : بر دشمنان و بدخواهان پيروز مي شويد .

دستبند ماه تولد طرح روژین

انعام

ليلا برايت می‏گويد:

اگر در خواب ببينيد به كسى انعام مى‏دهيد، نشانه‏ى آن است كه مورد موعظه قرار مى‏گيريد كه اين باعث مى‏شود تا در زندگى، بيشتر مراقب اعمالتان باشيد.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب ببينيد كه انعام مي دهيد : يكنفر قصد دارد شما را بخرد .

شما انعام مي گيريد : يكنفر قصد اذيت شما را دارد

مخفيانه به كسي انعام مي دهيد : بزودي خبر ازدواجي را به شما مي دهند .

خرج زندگي تان را از راه انعام در مي آوريد :

شما نمي توانيد فرزند داشته باشيد .

يك انعام را بين چند نفر قسمت مي كنيد :

از راههاي نادرست به ثروت مي رسيد .

ساعت SZY سرمه ای

انضباط

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب انضباط : شما را مواخذه و سرزنش خواهند كرد .

شما باعث نظم و انضباط ديگران مي شويد : يك حادثه در پيش است كه باعث وحشت شما خواهد شد .

ديگران شما را مطيع انضباط مي كنند : قانون شما را تنبيه مي كند .

در يك زندان به انضباط زياد توجه نمي كنيد : صحبتهاي ديگران به شما صدمه مي زند .

شما به بچه ها انضباط ياد مي دهيد : توجه بيشتري به اعمالتان داشته باشيد .

ساعت SZY سرمه ای

انسان نخستين

آنلی بيتون میگويد:

مشاهده‏ انسان‏هاى اوليه در خواب، نشانه‏ى مخالفت اطرافيان با شما است. اگر در خواب خود را هم چون انسان‏هاى نخستين در غار ببينيد، به اين معنا است كه در رسيدن به اهداف خود موفق نمى‏شويد.

شرف شمس

انسان

ليلا برايت میگويد:

اگر در خواب انسان زشت و وحشتناكى را مشاهده كرديد، نشانه‏ى آن است كه افكار ناپسندى در ذهن خود پرورش مى‏دهيد. اگر در خواب انسان خوشحالى را ديديد، بيانگر غم و اندوه است. اگر در خواب يك انسان ناراحت و غمگين را ديديد، به اين معنا است كه خود را درگير مشكلات ديگران مى‏كنيد.

گوشواره فرانسوی

اندامها

محمد بن سيرين گويد:

اندامها را اگر بيند که افزون شد دليل کند که خويشان واهل بيت او زياده گردند واو در موضع خويش مقيم بود اگر بيند که اندامهاي او بريده بود يا از تن او بيفتاد دليل که به سفر رود وخويشان او پراکنده گردند اگر بيند که اندام خويش مي بريد وپراکنده مي کرد دليل که اهل بيت وخويشان خود را در شهرها پراکنده کند

 

کرماني مي گويد :

اگر بيند که پاره اي گوشت از اندام خود ببريد دليل کند که آن کس را خير ومنفعت رسد اگر بيند که اندام از تن وي جدا کنند دليل که کسي مالي از او بستاند به زور اگر بيند گوشت از اندام خود مي بريد ودر پيش مرغي مي افکند دليل که از مال خويش چيزي به کسي بخشد

 

جابر مغربي گويد :

اگر بيند که اندامي از تن او با وي سخن مي گفت دليل است که در ميان خلق رسوا گردد اگر بيند اندامي از اندامهاي خويش به راهي همي رفت دليل است کاري کند که برآن اعتماد دارد اگر بيند که اندامي از تن وي جدا شد دليل است کسي از خويشان به غربت افتد اگر بيند که اندامهايش آزرده بود دليل که بيمار گردد اگر بيند مرغي از اندام او پاره گوشتي بربود دليل که از مال او چيزي بستاند اگر بيند که گوشت از اندام خويش همي بريد ودر پيش مرغ مي افکند دليل که از مال خويش چيزي به کسي بخشد

 

جابرمغربي گويد :

اگر اندامي از اندامهاي او تباه گشت دليل بر اينکه بر راست نبود

ام فضل گويد به رسول خدا گفتم يا رسول الله خواب منکري ديدم فرمود چه ديدي گفتم پاره اي از اندام تو ببريدند ودر کنارم نهادند رسول خدا فرمود فاطمه را پسر آيد ودر کنار تو بزرگ شود وپس از آن از فاطمه حسين متولد شد ودر کنار او بزرگ شد واورا مي پروريد

 

منوچهر مطيعی تهراني گويد:

اندام هاي انسان در خواب احکام جداگانه و متفاوت دارند که در جاي خود نوشته مي شود . دست، پا، دهان، چشم، ابرو، انگشت و بالاخره هر يک از اعضا و اندام ما تجسم چيزي هستند که به جاي آن چيز در خواب ما شکل مي گيرند و از رابطه ما با حوادث و اشخاص و اشيا اشاراتي مي دهند. روي هم رفته اگر ببينيد اندام شما زياد تر از حد طبيعي شده نشان آن است که ياران و دوستان و احبا شما زياد خواهند شد. متعدد شدن دستها ازتشديد اعمال شما خبر مي دهد. اعمالي که مبتني بر نفس و ذات بيننده خواب هستند و از سرشت و طينت او نشات مي گيرند. براي نمونه اگر ديديد که به جاي دو دست چندين دست داريد خواب شما مي گويد بيش از گذشته کارهاي نيک و بد انجام مي دهيد . چنانچه آدم خوبي باشيد بيشتر نيکي مي کنيد و اگر بد باشيد و تا کنون بدي کرده ايد اعمال بد شما فزوني مي يابد که البته زيان آن اعمال بد به خودتان باز مي گردد. چنانچه در خواب ببينيد پايتان بريده شده سفري در پيش داريدو اگر دست و پايتان را بريده ديديد ياران شما بخصوص متعلقانتان متفرق مي گردند.اگر ببينيد که گوشت بدن خود را مي بريد نفعي عايد شما مي شود و چنانچه ديگري گوشت شما را مي برد از شما به او سودي مي رسد که خودتان راضي نيستيد. چنانچه در عالم خواب عضوي از بدن خويش را متالم و دردناک احساس کنيد در صورتي که در بيداري دردي نداشته باشيد و نگراني بيمار شدن هم برايتان وجود نداشته باشد خواب شما از يک ببيماري نزديک خبر مي دهد ولي اگر واقعا دردي داشته باشيد اما در خواب عضو ديگري را دردناک احساس نمائيد اين خواب تعبيرندارد زيرا واکنش نگراني شماست. چنانچه کسي در خواب ببيند دستهايش اضافه شده اما دستهاي اضافه زنانه است نه مردانه کسي او را فريب مي دهد يا زني وسوسه گر و فتنه انگيز در مسير زندگيش قرار مي گيرد. اگر ببينيد که دست يا پايتان با شما به حرف زدن پرداخت نشان آن است که مردم درباره شما بد قضاوت مي کنند و بد مي گويند و انگشت نما مي شويد و رسوائي به بار مي آوريد. اگر مشاهده کنيد که يکي از اعضا بدن شما در جاي خودش نيست و در عالم خواب ندانيد براي آن عضو چه اتفاقي افتاده و کجاست خوابتان مي گويد که يکي از اقربا و نزديکان شما به جائي مي رود که يا نمي دانيد آن جا کجاست و يا آنقدر دور است که نمي توانيد از او خبر بگيريد. اگر در خواب ديديد که دو دهان داريد خواب شما مي گويد که آمادگي داريد تا فردي آزمند و طماع باشيد. داشتن چشم اضافي دلبستگي است به دنيا و مال دنيا که پسنديده نيست.چنانچه در خواب ببينيد که مرغي ناشناخته (مشروط بر اينکه کلاغ يا کرکس نباشد) و شما ندانيد نام آن مرغ چيست از گوشت شما ربود و برد که بخورد نشان آن است که چيزي از شما به جبرو عنف گرفته مي شود . اگر در عالم خواب ببينيد که دست يا پاي شما را بريده اند ولي مجددا آن عضو در جاي خودش روئيده و به وجود آمده صاحب فرزند مي شويد و اگر در شرايط پدر و مادر شدن نيستيد يکي از اقربانتان فرزندي مي آورد که او به شما خيلي نزديک است.

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن بريدن اندام از خويشان وي کسي جدا گردد.

عطر ماه تولد