روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبير خواب واقعی

بازی ورق

آنلي بيتون می گويد: اگر در خواب ببينيد كه در بازى ورق برنده مى‏شويد، به اين معنا است كه قاضى در دادگاه به نفع شما رأى صادر مى‏كند، اگر در بازى ورق بازنده شويد، به اين معنا است كه توطئه‏ى. دشمنان شما را گرفتار مى‏سازد. ورق بازى كردن در خواب براى سرگرمى، نشان‏دهنده‏ى آن است  – ادامه تعبیر خواب بازی ورق…

نرم افزار مدت تماس

بازی چشم بندی

آنلي بيتون می گويد: اگر در خواب ببينيد كه با ديگران مشغول بازى چشم‏ بندى هستيد، به اين معنا است كه در كارى شركت مى‏كنيد كه احتمالا به شما ضرر میرساند

طالع بینی باستان

بازی

منوچهر مطيعي تهراني گويد: بازي در اينجا جست و خيز و بازي است آن طور که کودکان بازي مي کنند و به دنبال يکديگر مي دوند. با مهره بازي کردن و انواع سرگرمي هاي ديگر از اين قبيل مورد نظر نيست فقط جست و خيزهاي شادمانه، مثل گرگم به هوا، اکردوکر،قايم موشک و غيره. اين  – ادامه تعبیر خواب بازی…

فال تاروت اندروید

بازدید کننده

درکتاب سرزمين روياها آمده است: خواب بازديد كنندگان : يك دوست وفاداري خود را به شما ثابت مي كند . بازديد كنندگان را مي پذيريد : در انتظار يك دوست باشيد . تعداد بسياري بازديدكننده : دوستان به شما كمك ميكنند . شما بازديد كننده هستيد : شانس شما با يك بازديد كننده كاري داريد  – ادامه تعبیر خواب بازدید کننده…

فال تاروت اندروید

بازديد

درکتاب سرزمين روياها آمده است : شما از كسي يا جايي بازديد مي كنيد : درعملي كردن نقشه هايتان با مانع روبرو خواهيد شد . به ديدن بستگان مي رويد : مورد سوءظن ديگران قرار مي گيريد . يك دوست به ديدن شما مي آيد: ضرر مالي در كار يك پزشك شما را عيادت مي  – ادامه تعبیر خواب بازديد…

نرم افزار محاسبه سن

باز جویی

هانس كورت می‏گويد: اگر در خواب از شما بازجويى كنند، به اين معنا است كه در ارتباط برقرار كردن با اطرافيان دچار مشكل مى‏شويد.   آنلی بيتون مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كسي شما را بازجويي مي كند ، نشانة‌ آن است كه در پايدار كردن روابط خود با دوستانتان شكست خواهيد خورد .

طالع بینی باستان

بازار

لوک اويتنهاو مي گويد : بازار : سعي کنيد سطح معلومات خود را بالا ببريد   آنلی بيتون می‏گويد: ۱ـ اگر خواب ببينيد در بازار هستيد ، علامت آن است كه در تمامي امور زندگي توفيق خواهيد يافت . ۲ـ ديدن بازاري متروك در خواب ، علامت آن است كه پريشان و افسرده خواهيد شد  – ادامه تعبیر خواب بازار…

نرم افزار مدت تماس

باز

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه بازي بگرفت يا كسي به وي داد و آن باز مطيع او بود، يعني بر دست وي نشست، دليل نمايد بر بزرگي قدر و افزوني جاه و منزلت. اگر او بيند كه بازي سفيد بر دست او نشست، دليل كه از پادشاه قدر و منزلت يابد. اگر بيند باز  – ادامه تعبیر خواب باز…

فال تاروت اندروید

باروی

محمد بن سيرين گويد: باروي شهر و قلعه و ده، دليل بر پادشاه نمايد يا بر والي و معبران گويند باروي شهر، دليل بر پادشاه بود و باروي ده، دليل است بر خداونده ده. اگر بيند كه باروي شهر قوي و بلند است، دليل است بر قوت و نيكي حال پادشاه. اگر بيند باروي شهر  – ادامه تعبیر خواب باروی…

فال تاروت اندروید

باروت

ليلا برايت می‏گويد: اگر خواب ببينيد كه دست به باروت زده‏ايد، به اين معنا است كه كارهايى انجام مى‏دهيد كه برايتان بسيار خطرناك است. ديدن باروت در خواب، بيانگر آن است در انجام كارهايى كه به زودى قصد انجامش را داريد براى خود شريك نگيريد.   درکتاب سرزمين روياها آمده است : شما باروت داريد  – ادامه تعبیر خواب باروت…

فال تاروت اندروید