شرف شمس

روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.

تعبير خواب واقعي

پرده پرنقش و نگار

آنلي بيتون مى‏گويد:

۱ـ ديدن پرده اي پر نقش و نگار و گران قيمت در خواب ، نشانة آن است كه زندگي پر تجمل و اشرافي مورد علاقة‌ شما خواهد بود .

۲ـ ديدن پردة پر نقش و نگار و پاره در خواب ، نشانة آن است كه تمايلات خود را ارضاء خواهيد نمود .

۳ـ اگر دختري خواب ببيند كه به پنجرة اتاقش پرده اي پر نقش و نگار آويخته است ، نشانة آن است كه به زودي با فردي ثروتمند ازدواج خواهد كرد .

دستبند ماه تولد طرح روژین

پرده بکارت

جابر مغربي گويد:

اگر بيند دختري دوشيزه را به زني كرد و دوشيزگي او را بستد، دليل كه اندر آن سال او را زني يا كنيزكي حاصل شود و از پادشاه خير و نيكي بيند. اگر بيند به حرام دوشيزگيِ دختري بستد، دليل كه مالي حرام بدست آورد.

پلاک رزانتیس

پرده

محمد بن سيرين گويد:

هر كه پرده در خواب ديد بر در آويخته، اگر تنگ است و اگر ستبر، غم و اندوه است و ترس و بيم در كارها. اگر پرده بر در سرائي بزرگ بيند، يا بر در مسجد يا در ميان بازار غم و اندوه بود و ترس عظيم.

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند پرده ضايع شد، دليل كه خداوندش از غم و اندوه فرج يابد و از ترس و بيم ايمن شود و چون پرده بيند و معروف نبود، غم و اندوه صعب تر است، اگر معروف بود آسانتر است.

جابر مغربي گويد:

پرده نو پادشاه رانيكو است و رعيت را بد بود و پرده كهنه به همه حال نيكو نباشد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

معبران عموما پرده را خوب ندانسته اند ولي ديدن پرده در خواب به طور مطلق نمي تواند بد باشد زيرا پرده ستر است و چه بسا پوشاننده عيوب باشد. ديدن پرده کهنه در هر وضعي خوب نيست و غم و اندوه را خبر مي دهد. پرده نو نيز غم و اندوه است با اين تفاوت که بزرگ نيست و مي توانيد با آن مبارزه کنيد و از دل برانيد. اگر پرده را در اماکن عمومي مشاهده کنيم، مثلا در خواب ببينيم که در خيابان پرده آوريخته اند خواب شما از يک ناراحتي عمومي خبر مي دهد. حادثه اي که همه مردم را ناراحت و اندوهگين مي کند. اگر بيننده خواب ببيند که پرده اش سوخت يا پاره شد گوياي آنست که در روزهاي آينده از غم و رنج رهايي مي يابيد. کنار زدن پرده هم رفع حلال است به اندازه همان مقدار پارچه که پرده را کنار مي زنيم. پرده آوريختن و پرده نصب کردن فراهم آوردن موجبات کدورت و ملال است. اگر پرده را در خانه خودتان مي آويزيد براي خود دردسر درست مي کنيد و چنانچه پرده را در خانه ديگري نصب مي نماييد براي ديگران ناراحتي به وجود مي آوريد.

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن پرده دزديدن زيادتي دولت باشد

آنلي بيتون مى‏گويد:

۱٫ مشاهده‏ى پرده در خواب، بيانگر آن است كه با افراد خودخواهى ملاقات مى‏كنيد.

۲٫ اگر در خواب پرده‏هاى كثيف و پاره را ديديد، بيانگر اختلاف و مشاجره است.

۳٫ مشاهده‏ى پرده‏هاى پر نقش و نگار در خواب، به اين معنا است كه در زندگى به ماديات مى‏پردازيد.

۴٫اگر دخترى در خواب مشاهده كند كه پرده‏ى اتاقش پر نقش و نگار و زيبا است، به اين معنا است كه همسرى ثروتمند پيدا خواهد كرد.

۵٫ ديدن پرده در خواب ، نشانة ديدار كنندگاني است كه شما را ناراحت و نگران مي كنند .

۶٫ ديدن پرده هاي كثيف در خواب ، دلالت بر دعواهايي ننگين و شرم آور دارد

ساعت SZY سرمه ای

پول

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه به كسى پول مى‏دهيد، به اين معنا است كه به ثروت فراوانى خواهيد رسيد. اگر در خواب ببينيد كه كسى به شما پولى مى‏دهد، بيانگر زيان و ضرر مالى است.

بالن آرزوها

پرخاش

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد به ديگران پرخاش مى‏كنيد، بيانگر آن است كه به خاطر رفتار بدتان اطرافيان از شما دورى مى‏كنند. اگر در خواب ديگران به شما پرخاش كنند، به اين معنى است كه در دام افراد حيله‏گرى مى‏افتيد.

ساعت SZY سرمه ای

پرچین

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن پرچين در خواب، بيانگر به دست آوردن خوشبختى و سعادت است. اگر در خواب مشاهده كنيد در بوته‏هاى خار كنار پرچين گير كرده‏ايد، به معناى آن است كه عده‏اى مانع از موفقيت شما مى‏شوند. اگر دخترى در خواب ببيند كه نامزدش كنار پرچين ايستاده است، بيانگر آن است كه به زودى ازدواج مى‏كند.

پلاک رزانتیس

پرچمدار

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن پرچمدار در خواب، به اين معنا است كه نسبت به يكى از نزديكان احساس حسادت مى‏كنيد. اگر در خواب خود را پرچمدار گروهى مى‏بينيد، به اين معنا است كه مشغول انجام كار مشكلى هستيد.

گوشواره فرانسوی

پرچم

علم به خواب ديدن، دليل بر مردي دانا بود يا امامي يا زاهدي يا توانگري يا سخي. اگر بيند كه علم داشت، دليل كه از اين مردم كه تقرير كرديم منفعت يابد. اگر بيند كه علم بيفتاد و ضايع شد، تاويلش به خلاف اين است.

ابراهيم كرماني گويد:

علم به خواب، دليل سفر است. اگر بيند پادشاه علمي به وي داد، دليل جاه و بزرگي بود. خاصه علم را سفيد يا سبز بيند.

جابرمغربي گويد:

اگر بيند علمي سفيد و بزرگ داشت، دليل كه با توانگري صحبت دارد و از وي منفعت يابد. اگر بيند علمي سياه داشت، دليل كه قاضي يا خطيب گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن علم به خواب بر چهار وجه است.

اول:رياست و مهتري.

دوم: سفر.

سوم: جاه ومقام و بزرگي.

چهارم: نيكي احوال (خوبي وضع و حال).

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب پرچم كشور خودتان را ببينيد، بيانگر موفقيت در انجام كارها است. علامت دادن با پرچم در خواب، به اين معنا است كه موضوعى آبروى شما را تهديد مى‏كند.

ليلا برايت مى‏گويد:

برافراشته كردن پرچم در خواب،نشانه‏ى غم و اندوه است. اگر خواب ببينيد پرچم را پايين مى‏آوريد، نشانه آن است كه پى به اشتباهات خود خواهيد برد. ديدن پرچم سياه در خواب، نشانه‏ى توطئه‏ى دشمنان است.

بالن آرزوها

پرتو نور

آنلي بيتون مى‏گويد:

صحبت از پرتو نور در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است كه از لحاظ روحى دچار آشفتگى خواهيد شد.

دستبند لیزا

پرتگاه

آنلي بيتون مى‏گويد:

۱ـ اگر خواب ببينيد بر لبة پرتگاهي ايستاده ايد ، علامت آن است كه مصيبت و بدبختي شما را تهديد مي كند .

۲ـ سقوط كردن از لبة پرتگاهي در خواب ، علامت غرق شدن در بدبختي است .

دستبند ماه تولد طرح روژین