محمدبن سيرين گويد: بانگ داشتن جانوران و مردم به خواب، دليل است بر غم و مصيبت در ان موضع. اگر بيند او را بانگ مي كردند از جائي دور اگر جواب داد، دليل كه زود بميرد. اگر بيند جواب نمي دهد، دليل كه بيمار گردد. اگر بيند آواز گريستن مي آمد، دليل كه شادمان شود.  – ادامه تعبیر خواب بانگ داشتن جانوران…

نرم افزار محاسبه سن