اگر بيند بر بام خانه مجهول بود، دليل است كه زني خواهد بر قدر بلندي بام با قدر و رفعت. اگر ديد بام آن خانه معروف بود، دليل كه شرف و بزرگي يابد و كارش بر نظام شود.   جابر مغربي گويد: اگر ديد بر بام خانه پادشاه است، دليل كه بزرگي و منزلت يابد.  – ادامه تعبیر خواب بام…

نرم افزار محاسبه سن