روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبير خواب اينترنتی

بازی ورق

آنلي بيتون می گويد: اگر در خواب ببينيد كه در بازى ورق برنده مى‏شويد، به اين معنا است كه قاضى در دادگاه به نفع شما رأى صادر مى‏كند، اگر در بازى ورق بازنده شويد، به اين معنا است كه توطئه‏ى. دشمنان شما را گرفتار مى‏سازد. ورق بازى كردن در خواب براى سرگرمى، نشان‏دهنده‏ى آن است  – ادامه تعبیر خواب بازی ورق…

نرم افزار محاسبه سن

بازی چشم بندی

آنلي بيتون می گويد: اگر در خواب ببينيد كه با ديگران مشغول بازى چشم‏ بندى هستيد، به اين معنا است كه در كارى شركت مى‏كنيد كه احتمالا به شما ضرر میرساند

فال تاروت اندروید

بازی

منوچهر مطيعي تهراني گويد: بازي در اينجا جست و خيز و بازي است آن طور که کودکان بازي مي کنند و به دنبال يکديگر مي دوند. با مهره بازي کردن و انواع سرگرمي هاي ديگر از اين قبيل مورد نظر نيست فقط جست و خيزهاي شادمانه، مثل گرگم به هوا، اکردوکر،قايم موشک و غيره. اين  – ادامه تعبیر خواب بازی…

نرم افزار محاسبه سن

بازو

محمدبن سيرين گويد: بازوي در خواب برادر بود يا فرزند يا دوست معتمد يا انباز. اگر بيند كه بازوي وي قوي بود، دليل كه وي را از ايشان منفعت و قوت رسد. اگر به خلاف اين بيند، دليل كه او را هيچ فائده و قوت از ايشان نباشد. اگر بيند كه بازوي او افتاد يا  – ادامه تعبیر خواب بازو…

فال تاروت اندروید

باز کردن

درکتاب سرزمين روياها آمده است: بسته ها را باز مي كنيد : يك كار سخت در انتظار شماست . زندانيان را از بند شان آزاد مي كنيد : اتفاقات غيره مترقبه در پيش است . گره يك طناب را باز مي كنيد : يك راز فاش خواهد شد . يك سگ را باز مي كنيد  – ادامه تعبیر خواب باز کردن…

نرم افزار مدت تماس

بازرگان

ليلا برايت می ‏گويد: اگر خواب ببينيد كه بازرگان هستيد، بيانگر پيشرفت در امور شغلى است. اگر در خواب بازرگانى را ببينيد، علامت آن است كه در انجام كارها موفقيت حاصل می كنيد

فال تاروت اندروید

بازدید کننده

درکتاب سرزمين روياها آمده است: خواب بازديد كنندگان : يك دوست وفاداري خود را به شما ثابت مي كند . بازديد كنندگان را مي پذيريد : در انتظار يك دوست باشيد . تعداد بسياري بازديدكننده : دوستان به شما كمك ميكنند . شما بازديد كننده هستيد : شانس شما با يك بازديد كننده كاري داريد  – ادامه تعبیر خواب بازدید کننده…

فال تاروت اندروید

بازديد

درکتاب سرزمين روياها آمده است : شما از كسي يا جايي بازديد مي كنيد : درعملي كردن نقشه هايتان با مانع روبرو خواهيد شد . به ديدن بستگان مي رويد : مورد سوءظن ديگران قرار مي گيريد . يك دوست به ديدن شما مي آيد: ضرر مالي در كار يك پزشك شما را عيادت مي  – ادامه تعبیر خواب بازديد…

طالع بینی باستان

باز جویی

هانس كورت می‏گويد: اگر در خواب از شما بازجويى كنند، به اين معنا است كه در ارتباط برقرار كردن با اطرافيان دچار مشكل مى‏شويد.   آنلی بيتون مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كسي شما را بازجويي مي كند ، نشانة‌ آن است كه در پايدار كردن روابط خود با دوستانتان شكست خواهيد خورد .

نرم افزار مدت تماس

بازار

لوک اويتنهاو مي گويد : بازار : سعي کنيد سطح معلومات خود را بالا ببريد   آنلی بيتون می‏گويد: ۱ـ اگر خواب ببينيد در بازار هستيد ، علامت آن است كه در تمامي امور زندگي توفيق خواهيد يافت . ۲ـ ديدن بازاري متروك در خواب ، علامت آن است كه پريشان و افسرده خواهيد شد  – ادامه تعبیر خواب بازار…

طالع بینی باستان