آنلي بيتون مى‏گويد: مشاهده‏ى بمب در خواب، بيانگر آن است كه شما با ديگران مشاجراتى انجام خواهيد داد. ليلا برايت مى‏گويد: اگر در خواب ببينيد كه خودتان در مكانى بمب مى‏گذاريد، به اين‏ معنا است كه در نزديكان شما چند دشمن وجود دارد. اگر خواب ببينيد كه بمبى تركيده است، به اين معنا است كه  – ادامه تعبیر خواب بمب…

نرم افزار محاسبه سن