درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب بمباران : ناكاميهاي متعدد

شما دچار بمباران شده ايد : علامت يك ازداوج ناكام

ديگران را بمباران كرده اند : ناكامي در امور اجتماعي

دستبند لیزا