درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب بمباران : ناكاميهاي متعدد شما دچار بمباران شده ايد : علامت يك ازداوج ناكام ديگران را بمباران كرده اند : ناكامي در امور اجتماعي

نرم افزار محاسبه سن