روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبير بغل كردن در خواب

بغل كردن

آنلي بيتون مى‏گويد: اگر در خواب ديديد كسى را بغل مى‏كنيد، به اين معنا است كه در عشقتان دچار شكست مى‏شويد. اگر زنى در خواب ببينيد كه شوهر خود را در آغوش گرفته، بيانگر آن است كه دست به كارهاى خطرناك مى‏زند.

فال تاروت اندروید

بغل

محمد بن سيرين گويد: بغل در خواب، دليل بر ملامت و زشتي است كه بدو رسد و موي بغل، دليل كند بر يافتن مراد و غالب شدن بر دشمن. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه از بغل وي بوي ناخوش مي آيد، دليل كند كه مال حرام يابد. جابر مغربي گويد: اگر بيند كه از  – ادامه تعبیر خواب بغل…

نرم افزار مدت تماس