محمد بن سیرین گوید: خوردن تره دوغ به خواب، دلیل بر غم و اندوه کند.

فال تاروت اندروید