آنلی بیتون می‏گوید: اگر خواب ببینید با گچ سفید بر تخته سیاهی می نویسید ، نشانة آن است که خبرهایی بد از جابت فردی که دستخوش بیماری است به شما خواهد رسید . یا تجارت شما دچار نوسان و آشفتگی هایی خواهد شد . لیلا برایت می‏گوید: پاک کردن تخته سیاه در خواب، نشانه‏ی آن  – ادامه تعبیر خواب تخته سیاه…

نرم افزار محاسبه سن