لیلا برایت می‏گوید: دیدن تجارت خانه در خواب، نشانه‏ی پیشرفت در امور کاری است. اگر در خواب وارد تجارت خانه‏ای شوید که پر از جنس است، به معنی موفقیت در کارها است. دیدن تجارت خانه‏ی خالی در خواب، بیانگر ضرر مالی است.

نرم افزار مدت تماس