آنلی بیتون می‏گوید: اگر در خواب به خاطر گناهی که مرتکب شده‏اید، تبرئه شوید نشانه‏ی آن است که از راه‏های غیرقانونی پول فراوانی به دست می‏آورید و اگر دیگران تبرئه شوند، به معنای آن است که به همراه دوستانتان روزهای خوبی پیش رو دارید.

فال تاروت اندروید